Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 4. 2018

Konkrétní splněná proroctví

Písmo má hodně konkrétních proroctví, která byla napsána dlouho dopředu a splnila se. Vlastně se tak mělo v době Starého zákona (SZ) poznat, jestli někdo skutečně říká zprávu od Boha, jestli je opravdu prorok.  "Možná si v srdci řekneš: Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil? To, co promluví prorok v Hospodinově jménu a nestane se to, jestliže se to slovo nenaplní, nepromluvil to Hospodin. Ten prorok to řekl v domýšlivosti; neměj z něj strach." Deut. 18:21,22

Mimo různá konkretních proroctví k různým národům, místům a městům (např. Babylonu) najdeme ve SZ hodně proroctví o Mesiáši (doslova od první do poslední knihy), a proto Židé až do prvního století na Mesiáše čekali. Ptali se tehdy například Jana křtitele: "když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a Levity, aby se ho zeptali: „Kdo jsi ty?“ I vyznal a nezapřel; vyznal: „Já nejsem Mesiáš.“ Zeptali se ho: „Co tedy? Jsi Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali..." Jan 1:19-20. Židé, kteří nepřijali Ježíše za Mesiáše, čekají na nějakého Mesiáše dodnes právě na základě proroctví ze SZ.

Mnoho těchto mesiášských proroctví je například v knize proroka Izaiáše. To je zajímavé třeba proto, že při objevu svitků od mrtvého moře v pol. 20. století se našly dva kompletní opisy této knihy na svitcích, které jsou vědecky datovány na dobu opisu víc než 100 let před Kristovým narozením. Viz samostatný příspěvek k tomuto tématu.

Následuje jen několik příkladů proroctví o Mesiáši.

1.Mojžíšova 49:10 Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde; toho budou poslouchat lidská pokolení.
5.Mojžíšova 18:13 Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha.
14 Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.
15 Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat,
(Pozn. Proto se Židé ptali Jana Křtitele: Jsi ty ten prorok? Stále na něj čekali.)

2 Samuelova 7:12 Až se naplní tvé dny a ty  (pozn. král David) ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království.
13 Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky.
16 Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat navěky, tvůj trůn bude navěky upevněn."
 

Micheáš 5:1 A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.

Izajáš 7:14 Protož sám Pán dá vám znamení: Hle, panna počne, a porodí syna, a nazve jméno jeho Immanuel (to je S námi Bůh).

Izajáš 9:5 Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje."
6 Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky.

Izajáš 53:1 Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli? A při kom se zjevila Hospodinova paže?
2Vyrostl před ním jako výhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl vzezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili.
3Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci; jako někdo, před nímž člověk skryje tvář -- všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili.
4Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl; a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen.
5Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni.

6My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech.

Zacharjáš 12:10 Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář