Jdi na obsah Jdi na menu
 


Očití svědci I

Spojnicí mezi Starým a Novým zákonem (Starou a Novou smlouvou) byl Jan křtitel, který "přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví." (Jan 1:6,7).

12 apoštolů, které si Ježíš vybral a chodil s nimi, mělo také později svědčit o Něm. Dal jim tento úkol a misi:

Lukáš kap. 24  38Řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a proč ve vašem srdci vystupují pochybnosti? 39Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mne a podívejte se: duch nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“ 40 A když to řekl, ukázal jim ruce a nohy. 41 Když tomu ještě pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: „Máte tu něco k jídlu?“ 42Podali mu kus pečené ryby a plást medu. 43Vzal si a pojedl před nimi. 44Řekl jim: „To jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a Žalmech.“ 45Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli Písmu, 46a řekl jim: „Tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých; 47a na základě jeho jména  být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. 48Vy jste svědky těchto věcí. 

Podobně ve Skutcích 1: 8ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.“ 

Proto pak autoři NZ mluví takto:

Petr například v 1. dopise Petrově 5.kap 1Starší mezi vámi vybízím,  spolustarší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena.

V 2. dopise Petrově 1: 6Vždyť jsme nenásledovali vymyšlené báje, když jsme vás seznámili s mocí a příchodem našeho Pána Ježíše Krista, ale sami jsme se stali očitými svědky jeho velebnosti.

Apoštol Jan o sobě psal v Janovi 21: 24To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a který je zapsal; a víme, že jeho svědectví je pravdivé.  A ve 20. kapitole ještě: 30Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky. 31Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. 

Novozákonní lékař Lukáš, autor Lukášova evangelia a knihy Skutků nebyl očitým svědkem ani apoštolem, ale jak píše v 1.kap 1Protože se již mnozí pokusili sestavit vyprávění o událostech, které se mezi námi naplnily, 2jak nám je předali ti, kteří se od počátku stali očitými svědky a služebníky slova, 3rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu pečlivě prošel, že ti to po pořádku vypíši, vznešený Theofile, 4abys plně poznal spolehlivost těch věcí, kterým jsi byl vyučen.

Papias podle starověkého historika Eusebia popisoval, jak evangelista Marek, ač nebyl apoštol, působil jako Petrův tlumočník a že přesně, i když ne chronologicky, zapsal ve svém evangeliu, co si Petr pamatoval o věcech, které řekl nebo udělal Kristus.

Autorita očitých svědků měla velký vliv na šíření víry a v kombinaci se zázračnými znameními a Starozákonními proroctví to byl další element, který obracel davy.

První zvěstování Krista apoštolem Petrem ve Skutcích 2: 22„Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte, 23tohoto muže, vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího, jste skrze ruce bezbožníků přibili na kříž a odstranili. 24Ale Bůh ho vzkřísil, zprostiv ho bolestí smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. 25Neboť David o něm říká: ‚Viděl jsem Pána stále před sebou, neboť je po mé pravici, abych nezakolísal; 26proto se mé srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásal, nadto i mé tělo bude přebývat v naději, 27neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, aniž dáš svému Svatému uvidět zkázu. 28Oznámil jsi mi cesty života, naplníš mě radostí před svou tváří.‘ “ 29„Muži bratři, o patriarchovi Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben a jeho hrob je mezi námi až do dnešního dne. 30Byl to prorok a věděl, že se mu Bůh přísahou zavázal, že na jeho trůn posadí potomka z jeho beder; 31 viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvýchvstání, když řekl, že jeho duše nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu. 32Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. 

Skutky 3:  15Zabili jste Původce života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých; my jsme toho svědky. 

Skutky 4: 16Říkali: „Co máme učinit s těmito lidmi? Všem obyvatelům Jeruzaléma je jasné, že se skrze ně stalo zřejmé znamení, a my to nemůžeme popřít. 17Ale aby se to ještě více nerozšířilo mezi lid, pohrozme jim, ať již k nikomu nemluví v tomto jménu.“ 18Zavolali je a přikázali jim, aby vůbec veřejně nemluvili ani neučili v Ježíšově jménu. 19Petr a Jan jim odpověděli: „Posuďte, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás více než Boha. 20Neboť my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli.“ 21Oni jim pohrozili a propustili je, protože nenalézali nic, zač by je potrestali, a to kvůli lidu, neboť všichni oslavovali Boha za to, co se stalo. 22Tomu člověku, na němž se toto znamení uzdravení stalo, bylo totiž už přes čtyřicet let. 

32Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. 33A apoštolové vydávali s velikou mocí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista a veliká milost byla na nich všech.