Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 4. 2018

Očití svědci II

Skutky 10: 37Vy sami víte o tom, co se dálo po celém Judsku, počínajíc Galileou, po křtu, který hlásal Jan. 38Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním. 39My jsme svědky všeho, co učinil v té krajině Židů a v Jeruzalémě. A oni ho pověsili na dřevo a zabili. 40 Bůh jej však třetího dne probudil z mrtvých a dal mu zjevit se; 41ne všemu lidu, ale svědkům předem Bohem určeným, nám, kteří jsme s ním po jeho vzkříšení z mrtvých jedli a pili. 42A nařídil nám, abychom lidu vyhlásili a dosvědčili, že on je ten Bohem ustanovený soudce živých i mrtvých.

Když bylo na začátku církve potřeba doplnit 12. apoštola po Jidáši, který se oběsil, čteme, že apoštolem mohl být jen očitý svědek.

Skutky 1: 21Proto se musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý ten čas, kdy Pán Ježíš pobýval mezi námi, 22od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.“

I apoštol Pavel byl očitým svědkem zmrtvýchvstalého Krista. 1. Korintským 15:1Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte 2a skrze něž jste i zachraňováni, držíte-lise ho tak, jak jsem vám je zvěstoval -- ledaže byste uvěřili nadarmo. 3Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, 4byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem, 5zjevil se Kéfovi a potom Dvanácti. 6Dále se zjevil více než pěti stům bratří najednou; většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli. 7Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. 8Naposledy ze všech, jako nedochůdčeti, zjevil se také mně. 9Neboť já jsem nejmenší z apoštolů; nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. 10Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná, vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní -- nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou. 11  tedy já, nebo oni -- takto hlásáme a tak jste uvěřili. 

Proto i apoštolu Pavlovi apoštol Petr dosvědčuje, že co učil je Písmo. 2. Petr 3: 15A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána, 16a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní Písma, ke své vlastní záhubě.

A sám apoštol Pavel může napsat 1. Tesalonickým 2: 13A proto i my vzdáváme neustále díky Bohu, že když jste od nás převzali slovo Boží zvěsti, přijali jste je ne jako slovo lidské, ale tak, jak tomu opravdu je, jako slovo Boží, které takémocně působí ve vás věřících. 

Apoštol Pavel taky vlastně dosvědčil, že Lukášovo evangelium je součástí Písma. Když píše v 1. Timoteovi 5 o starších cituje Deutornomium 25:4 a Lukáše 10:7 a obě pasáže označuje za Písmo: 18Neboť Písmo praví: ‚Volu, který mlátí, nedáš náhubek‘ a ‚hoden je dělník své mzdy‘

Takto tedy i Starý zákon i Nový zákon je tím Písmem, a v případě NZ záznamem očitých svědectví, o kterém čteme v 2. Timoteovi 3: 16Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, 17aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. 

Tolik o očitém svědectví o vzkříšeném Pánu. Tito očití svědkové pak kladli život za své svědectví a vlastně se stávali mučedníky. Zajímavé je, že řecké slovo martyr = svědek díky tomu později přejalo také význam mučedník. Umírali by tito svědkové za lež?