Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 4. 2018

Prokazování učení zázraky

Skutky 2:22 Slyšte má slova, Izraelité: Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazaretský, když skrze něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte.
23 Když vám ho Bůh podle své jisté vůle a prozřetelnosti vydal, ukřižovali jste ho rukama bezbožníků.
24 Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci.
25 David o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.
26 Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také mé tělo v naději odpočívá.
27 Nenecháš v záhrobí duši mou, svého svatého nevydáš rozkladu.
28 Cesty života jsi mi oznámil, ve své přítomnosti mě sytíš radostí!'
29 Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován - jeho hrob tu máme dodneška!
30 Jako prorok ale věděl, co mu Bůh zaslíbil: přísahal mu, že na jeho trůn posadí jednoho z jeho vlastních potomků.
31 Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení.
32 A právě Ježíše Bůh vzkřísil - my všichni jsme toho svědkové!
33 Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití.
34 David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici,
35 než ti tvé nepřátele k nohám položím.'
36 Ať si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!"
37 Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: "Co máme dělat, bratři?"
38 "Čiňte pokání," odpověděl Petr, "a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého,
39 neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko - kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh."
40 Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!"
41 Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.
42 Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.
43 Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení.
44 Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné.
45 Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval.
46 Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem.
47 Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné.
 
Skutky 3:2 Právě tam byl přinesen jeden muž, chromý od narození. Každý den ho pokládali u chrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo vcházeli do chrámu, něco vyžebral.
Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil je o almužnu.
Petr mu spolu s Janem pohlédl do očí a řekl: "Podívej se na nás."
Když vzhlédl, v očekávání, že od nich něco dostane,
Petr mu řekl: "Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!"
Vzal ho za pravou ruku, zvedl ho a do jeho nohou a kloubů se ihned vlila síla.
Vyskočil na nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do chrámu, kde se procházel, poskakoval a chválil Boha.
Všichni ho tam viděli, jak chodí a chválí Boha,
10 a poznali, že je to ten, který sedával a žebral u Krásné brány. Ohromeni tím, co se mu stalo, byli úžasem bez sebe.
11 Zatímco se ten uzdravený mrzák držel Petra a Jana, všichni se v ohromení seběhli k nim do Šalomounova sloupoví.
12 Když to Petr uviděl, promluvil k lidu: "Izraelité, proč se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí?
13 Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před Pilátem, který ho chtěl propustit.
14 Svatého a spravedlivého jste zavrhli a místo něj jste si vyžádali vraha.
15 Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.
16 Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila.
17 Bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti stejně jako vaši vůdcové.
18 Bůh to dopustil, aby se naplnilo, co předpověděl ústy všech svých proroků: že Mesiáš bude trpět.
19 Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí,
20 až k vám pošle ohlášeného Mesiáše - Ježíše,
21 který zatím musí zůstat v nebi až do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků.
22 Už Mojžíš řekl našim otcům: ‚Hospodin, váš Bůh, vám vzbudí z vašich bratrů Proroka, jako jsem já - toho poslouchejte.
23 Každý, kdo by toho Proroka neposlechl, bude vyobcován z lidu.'
24 Také Samuel a všichni proroci po něm předpovídali tyto dny.
25 Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s našimi otci, když řekl Abrahamovi: ‚Ve tvém semeni dojdou požehnání všechna pokolení země.'
26 Když Bůh vzkřísil svého Služebníka, poslal ho v první řadě k vám, aby přinesl požehnání každému, kdo se odvrátí od svých špatností."
 
Skutky 8:3 Saul zatím pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do vězení.
Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali Slovo, kamkoli přišli.
Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista.
Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal.
Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni.
Celé město zažívalo velikou radost.
V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného.
10 Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: "Tohle je jistě ta veliká Boží moc!"
11 Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.
12 Když ale uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít.
13 Uvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen
 
 
Skutky 13:26 Bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kdo ctíte Boha spolu s nimi, vám bylo posláno toto slovo spásy.
27 Obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho však nepoznali. Odsoudili ho, a tak naplnili hlasy Proroků, kteří se čtou každou sobotu.
28 Ačkoli nenašli nic, za co by zasloužil smrt, vyžádali si na Pilátovi jeho popravu.
29 Když naplnili všechno, co o něm bylo psáno, sňali jej z kříže a položili do hrobu.
30 Bůh jej ale vzkřísil z mrtvých!
31 On se pak po mnoho dní ukazoval těm, kdo s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma, a ti teď o něm vydávají svědectví lidem.
32 Přinášíme vám tedy radostnou zprávu: Zaslíbení daná našim otcům
33 Bůh splnil nám, jejich potomkům, když vzkřísil Ježíše. Tak je to popsáno ve druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem ode dneška Otcem tvým!'
34 A že ho vzkřísil z mrtvých, aby nikdy nepodlehl zkáze, řekl takto: ‚Dám vám svatá zaslíbení učiněná Davidovi.'
35 Proto na jiném místě říká: ‚Svého svatého nevydáš rozkladu.'
36 David ve svém pokolení zajisté posloužil Boží vůli. Když však zesnul a byl připojen ke svým otcům, podlehl rozkladu.
37 Ten, kterého Bůh vzkřísil, však rozklad nepoznal.
38 Bratři, oznamuji vám, že skrze něj se vám zvěstuje odpuštění hříchů.
39 Skrze něj je každý věřící ospravedlněn od všeho, od čeho vás Mojžíšův zákon ospravedlnit nemohl.
 
 
22 Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, popouzel damašské Židy.
23 Když už to trvalo dost dlouho, Židé se dohodli, že ho zabijí.